Sinhala Writer

Sinhala Writer

Miễn phí
Type in Sinhala using a regular English keyboard
Người dùng đánh giá
4.1  (55 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.5
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Write almost every Sinhala letter combination and save your texts in the TXT format. Use the Quick Insert Pane for complicated character combinations. The tool requires Java installed on your PC.
Cái Sinhala Writer là một cà phê dựa trên đánh mềm pháp này có thể được dùng để tạo xin-ha-la văn bản bằng một người tiếng anh của bàn phím trên cửa Sổ môi trường bằng Đúng Kiểu Phông (.ttf).
Do vậy, cậu không phải có ý nói nhân vật bản đồ và kỳ lạ chìa khóa mã để sản xuất xin-ha-la văn bản. Sinhala Writer đó là ý tưởng không tồi để sản xuất ngắn, chính trị liệu đó, mà có thể là một cách dễ dàng từng sản xuất phức tạp trang trọng tài liệu dùng chuyên nghiệp từ xử lý chương trình.
Thông tin được cập nhật vào: